Avatar
Axel Wille

Tip: Vergunning voor reclame?

Sommige spandoeken mag u zonder vergunning ophangen, andere niet.
Maar wanneer mag het wel? En wanneer niet? We bekijken het even samen.

Publiciteit of uithangbord?

In principe is een uithangbord een bord die betrekking heeft op eigen producten en diensten. Hier kan je dus zelf als zelfstandige of ondernemer tonen wat je aanbiedt aan je klanten.

Publiciteit daarentegen heeft betrekking op andere vormen van reclame. Dus reclame die niets te maken heeft met eigen producten.

Bijvoorbeeld: Als u als computerwinkel een nieuw product wil aanprijzen door een spandoek van 4m² op te hangen, dan is dit vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Dit omdat u zelf het product aanbiedt en het dus een uithangbord is. Maar wanneer de supermarkt op de hoek ditzelfde spandoek ophangt, zonder dit product aan te bieden, is dit publiciteit.

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Art. 9 Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van de volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden:

1° de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;

2° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;

3° publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;

4° publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;

5° door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;

6° verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;

7° publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd. ?